The Shock Radio

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz เวลา 00.30 - 03.30น.

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 15 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 14 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 08 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 07 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 05 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 04 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 03 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 01 Nov 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 12 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 11 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 08 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 07 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 06 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 05 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 04 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 03 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 01 Oct 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 30 Sep 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 29 Sep 2016

เดอะช็อคเรื่องเล่า

เดอะช็อคเรื่องเล่า 28 Sep 2016